سفارش آنلاین

Pages:

پرده کتان

با احتساب متر طول (پایین پرده)

انصراف

پرده تور یا حریر

تور و حریر به جز حریر ابریشم با احتساب متر طول (پایین پرده)  

انصراف

پرده تافته

با احتساب متر طول (پایین پرده)

انصراف

پرده ساتن غیردکوری

با احتساب متر طول (پایین پرده)

انصراف

پرده لوردراپه

قیمت پس از کارشناسی مشخص میگردد

محاسبه بر حسب متر مربع میباشد.

سفارش

بافت / ژاکت بلند

انصراف

بافت / ژاکت / پلیور

انصراف

کاپشن اسکی

انصراف

شلوار اسکی

انصراف