روسری و چادر

چادر معمولی

پاک کردن

چادر مشکی/نماز

پاک کردن

مقنعه

پاک کردن

روسری یا شال یا مقنعه

پاک کردن

روسری یا شال ابریشم

پاک کردن

شال ابریشم

پاک کردن