پرده

Pages:

پرده پارچه‌ای (سایر)

با احتساب متر طول (پایین پرده)

انصراف

پرده زبرا و شید

200,000 تومان

سفارش

سایر پرده های دکوری

انصراف

پرده مخمل / ابریشم / کتان (هر تخته)

انصراف

شرابه پرده

20,000 تومان

محاسبه بر حسب متر مربع میباشد.

سفارش

آستری

آستر به جز آستری ضد نور با احتساب متر طول (پایین پرده)

انصراف

پرده کتان

با احتساب متر طول (پایین پرده)

انصراف

پرده تور یا حریر

تور و حریر به جز حریر ابریشم با احتساب متر طول (پایین پرده)  

انصراف

پرده تافته

با احتساب متر طول (پایین پرده)

انصراف